Okresowe wybuchy maserów metanolu

Obserwacje 32m radioteleskopem ujawniły cztery okresowe źródła masera metanolu związane z obszarami formowania masywnych gwiazd.

Metanol jest najprostszym alkoholem, który w naturalny sposób  jest produkowany w dużych ilościach w sąsiedztwie nowo powstałych lub formujących się masywnych gwiazd.  Molekuła ta emituje ogromną ilość linii widmowych, niektóre z nich wskutek naturalnego wzmocnienia maserowego. Linia na częstotliwości 6.7GHz jest niezwykle użytecznym wskaźnikiem miejsc powstawania gwiazd o dużych masach.

Przy pomocy 32m radioteleskopu UMK odkryto cztery nowe okresowe źródła metanolu i potwierdzono okresową zmienność wcześniej znanego obiektu.  Przykładowe widma dynamiczne dwóch obiektów przedstawia Rys.1. Gęstość strumienia pojedynczych cech widmowych lub całego profilu 6.7GHz  zmienia się z okresem 120 do 245 dni.  Dla dwóch źródeł o rozkładzie emisji maserowej znanym z rozdzielczością kilku milisekund łuku stwierdzono, że okresowa aktywność jest ograniczona do obszaru o rozmiarach mniejszych niż 500-750 au, co stanowi zaledwie 20-50% całkowitych rozmiarów źródła. To dowodzi, że wybuchy nie są wywołane przez wielkoskalowe zmiany strumienia fotonów tła lub mocy promieniowania centralnej gwiazdy, ale raczej przez lokalne zmiany warunków pompowania, które mogą być wyzwalane w układzie podwójnym.  Czytaj więcej periodic-2015

 

Rys.1. Widma dynamiczne gęstości strumienia 6.7GHz (skala barwna) masera metanolu dla źródeł G22.357+0.066 (lewy obraz) i G25.411+0.105 (prawy obraz). Prędkość jest podana względem lokalnego standardu odniesienia. Daty obserwacji w modyfikowanych dniach juliańskich (MJD) przedstawione są jako poziome odcinki przy lewej osi rzędnych.